Viac informácií

Reklamačný poriadok spoločnosti SAMM Slovakia, s.r.o.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy vyhradzuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok nový tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

Ak ide o použitú vec (napr. vystavený a predvádzaný tovar), o ktorej je spotrebiteľ vopred informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.

Ak kupujúci je podnikateľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 6 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nasledovným užívaním:

  • ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku na strane kupujúceho,
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  • zanedbaním starostlivosti o tovar a údržby tovaru,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,

Predávajúci nenesie zodpovednosť ani za vady, ktoré vznikli na tovare pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť predávajúceho sa nevťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Reklamáciu je teda možné uplatniť prostriedkami diaľkovej komunikácie, alebo aj osobne.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu na reklamačné konanie a jej následným zaevidovaním v evidencii reklamácií.

Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamácia môže byť vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Spotrebiteľovi bude poskytnutá kópia odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a reklamácia bola vybavená zamietnutím, v doklade o vybavení reklamácie bude uvedená informácia, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak bude výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  • Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  • Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Nakoľko tovar sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností súvisiacich s reklamáciou tovaru: SAMM Slovakia, s.r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

V našej prevádzke Pneuservis Premio, Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji je možnosť využiť kompletné pneuservisné služby. Súčasne je tu možné odovzdať použité pneumatiky v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak množstvo odpadových pneumatík odovzdaných konečným používateľom presahuje naše skladové možnosti, predávajúci si dohodne s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík. Miesto odberu použitých pneumatík je viditeľne označené.

Zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa na Slovensku zavádza nový spôsob mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak ani výzva spotrebiteľa neprinesie želaný výsledok, spotrebiteľ sa môže obrátiť na jeden zo subjektov ARS (napr. Slovenská obchodná inšpekcia). Tento subjekt konkrétny prípad posúdi a môže začať proces ARS, ktorý predstavuje rýchlejší a menej nákladný variant oproti súdnemu konaniu či mediácii.

Odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov on-line je http://ec.europa.eu/consumers/odr/ alebo priamo na stránke MH SR http://www.mhsr.sk/.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 10. júna 2014